Algemene voorwaarden

AroundTown is een handelsnaam van La Vita e Bella beheer, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 80384854 , aldaar gedeponeerde Algemene Voorwaarden.

1. Algemeen
1.1 Deelnemers: Onder deelnemer wordt verstaan iedere (rechts)persoon die bij AroundTown een reservering of boeking heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsverkrijgende(n), alsmede degene(n) voor wie de boeking is bedongen. Degene die namens of ten behoeve van een ander een AroundTown bevestiging ondertekent is aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de bevestiging voortvloeien. Daarnaast zijn alle bij de bevestiging opgegeven personen ieder voor hun eigen deel aansprakelijk.
1.2 Activiteiten: Onder activiteiten worden stadswandelingen, bustochten, boottochten, dagarrangementen, evenementen en
workshops verstaan.

2.Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, voorstellen, bevestigingen en boekingen.
2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de klant wordt door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Van deze voorwaarden kan schriftelijk worden afgeweken.

3. Overeenkomst
3.1 Een overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de bevestiging en retournering hiervan binnen 8 dagen.
3.2 De prijzen en reserveringen gelden tot de optievervaldatum zoals vermeld in de offerte. Na de vervaldatum van de offerte is er geen garantie meer op de aangegeven prijzen.
3.3 AroundTown is gerechtigd een reservering of boeking te weigeren zonder opgave van redenen.
3.4 Transportkosten worden in de offerte als aparte post opgenomen en zijn niet standaard opgenomen in de overeenkomst.

4. Betaling
4.1 Binnen 7 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst, dient per groep een aanbetaling te worden gedaan van 80% van de overeengekomen prijs.
4.2 AroundTown stuurt bij de bevestiging een totaalnota van de gehele boeking. Het totale eind bedrag moet uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de boeking voldaan zijn.
4.3 Bij niet tijdig betalen is AroundTown gerechtigd de geboekte activiteit te annuleren. Reeds betaalde gelden worden niet gerestitueerd en de bepalingen in artikel 11 van deze voorwaarden zijn dan van toepassing.
4.4 De factuur wordt geacht goedgekeurd te zijn als de deelnemer binnen 8 werkdagen na de factuurdatum niet gereageerd heeft; hiermee verplicht de klant zich tevens tot de betaling van de factuur.
4.5 Indien restantbetalingen niet binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn voldaan worden, kan AroundTown 15% van de totale prijs in rekening brengen.
4.6 Alle gecommuniceerde prijzen zijn in Euros en de BTW percentage staat vermeld in de factuur.

5. Uitvoering
5.1 AroundTown verplicht zich tot het uitvoeren van de overeenkomst naar beste inzicht.
5.2 AroundTown verplicht zich tot het uitvoeren van de activiteiten binnen het overeengekomen tijdsprogramma, behoudens overmacht.
5.3 Indien een klant later arriveert dan overeengekomen op afgesproken tijdstip wordt de afgesproken eindtijd aangehouden.
5.4 Bij overschrijding van de eindtijd worden extra kosten in rekening gebracht.

6. Aansprakelijkheid
6.1 AroundTown aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van overlijden, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt aan de deelnemer(s) tijdens of ten gevolge van de activiteit, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van (de medewerkers van) AroundTown.
6.2 Van de deelnemers wordt verwacht dat verhuurde materialen op verantwoordelijke wijze worden gebruikt.
6.3 Indien na een activiteit geconstateerd wordt dat er aan de verhuurde materialen schade is ontstaan valt dit onder deaansprakelijkheid van de huurder. Kosten voortvloeiend uit de reparatie vallen onder de huurder.
6.4 Indien gehuurde materialen niet geretourneerd worden, wordt de nieuwwaarde in rekening gebracht.

7. Wijzigingen in het activiteitenprogramma
7.1 AroundTown behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het programma of het programma niet door te laten gaan,door redenen gelegen in de eigen bedrijfsvoering of bij derden. AroundTown verplicht zich alsdan tot onmiddellijke kennisgeving aan de klant.
7.2 Bij het niet doorgaan, zoals bedoeld bovenstaand artikel, verplicht AroundTown zich tot onmiddellijke terugbetaling van de reeds geheel of gedeeltelijk voldane betaling. Dit geldt echter alleen indien AroundTown geen voor de groep gelijkwaardig programma ter vervanging heeft aangeboden.
7.3 De overeenkomst kan door de klant worden gewijzigd. Vermindering van het aantal deelnemers binnen een marge van 10% kan alléén voor individueel geboekte restaurants, catering en stepverhuur en niet voor samengestelde op maat gemaakte groepsarrangementen. Deze vermindering kan tot uiterlijk acht werkdagen vóór vertrek, voor 16.00 uur kosteloos worden aangebracht.
7.4 Bij vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% worden de annuleringsbepalingen uit artikel 8 toegepast.
7.5 Een vermeerdering van het aantal deelnemers moet 8 werkdagen van tevoren schriftelijk worden gemeld. Altijd wordt de volle prijsin rekening gebracht. AroundTown kan niet garanderen dat deze extra reserveringen altijd mogelijk zijn.
7.6 Voor alle bovengenoemde wijzigingen vanaf 25 personen is de klant €12,50 administratiekosten per groep verschuldigd.

8. Annulering en wijziging
8.1 Het annuleren van een arrangement moet schriftelijk geschieden. De datum van de poststempel geldt als annuleringsdatum.
8.2 Bij een annulering worden de volgende bedragen in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.
a. Bij annulering tot een maand voor de dag dat de activiteit plaatsvindt, wordt € 12,50 administratiekosten in rekening gebracht.
b. Bij annulering tot 2 weken voor de dag dat de activiteit plaatsvindt, wordt 50% van de totale prijs in rekening gebracht.
c. Bij annulering binnen 2 weken voor de dag dat de activiteit plaatsvindt, wordt 75% van de arrangementssom in rekening gebracht.
d. Bij annulering binnen 3 dagen voor de dag dat de activiteit plaatsvindt, wordt 100% van de arrangementssom in rekeninggebracht.
e. Veranderingen in het aantal deelnemers tot een verschil van 10% kunnen tot uiterlijk 3 werkdagen voor vertrek kosteloos worden aangebracht. Worden de wijzigingen binnen 3 werkdagen aangebracht dan bedragen de annuleringskosten 100% van het arrangement. Is de verandering in het aantal deelnemers groter dan 10%, dan kan dit tot twee weken voor de dag dat de AroundTown activiteit plaatsvindt kosteloos doorgegeven worden aan AroundTown. Binnen die twee weken bedragen de annuleringskosten 100% van de arrangementssom.

9. Klachten
Ondanks alle zorgen is het natuurlijk altijd mogelijk dat de deelnemers een gerechtvaardigde klacht hebben. Deze klacht dient onmiddellijk bij AroundTown te worden ingediend, zo mogelijk op de dag zelf. Als directe indiening niet mogelijk is, of als de klacht niet naar tevredenheid wordt op gelost, moet deze uiterlijk een week erna schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij AroundTown. De voorschriften van deze Algemen Voorwaarden worden gehanteerd.

10. Algemeen voorbehoud AroundTown aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover door derden uitgegeven. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij KvK.

11. Deelname aan het AroundTown programma
Tijdens een AroundTown programma heeft de organisatie het recht om deelnemers van (een deel van) de activiteiten uit te sluiten als naar zijn oordeel lichamelijke, morele of geestelijke afwijkingen of condities zich bij hen zodanig openbaren dat de activiteit naar zijn oordeel bemoeilijkt of belet wordt (of dreigt te worden). De betrokkene kan geen aanspraak maken op een alternatief programma. De betrokkene heeft geen recht op restitutie van de deelnemerssom. Deze bepaling is tevens van toepassing bij wangedrag.

12. Toepasselijk recht en geschillen
12.1 Bij een geschil over een overeenkomst zullen beide partijen trachten dit in goed overleg op te lossen. Indien het geschil niet wordt opgelost, dan zal het voorgelegd worden aan de bevoegde burgerlijk rechter te Rotterdam.
12.2 Op alle reserveringen en boekingen is het Nederlands recht van toepassing Rotterdam, april 2004.

Algemene Voorwaarden, alles goed afgesproken!